Wij zijn een Kanjerschool

Een effectieve manier om pesten te stoppen, is het onderhouden van (kanjer) regels voor de leerlingen. Op school stellen we regelmatig een onderwerp in de kring aan de orde aan de hand van de kanjerlessen. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies, etc. komen aan de orde. Wij werken al vele jaren met de Kanjermethode. Wij zijn als Grondtoon een gecertificeerde kanjerschool. Dit houdt in dat leerkrachten met succes de kanjertraining hebben gevolgd en dat de Kanjerlessen op teamniveau, regelmatig worden gepland, besproken en geëvalueerd. Wekelijks staan er kanjermomenten op het programma.

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Soms gaat het hele tijden goed en dan steekt het op eens weer de kop op. Veel van het pestgedrag vindt ook buiten de schooldeuren plaats maar heeft z’n weerslag op het groepsgebeuren. Pesten is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Andere werkvormen zien we tijdens de kanjer lessen vooral in de midden en bovenbouw terug komen in de vorm van o.a. spreekbeurtjes, rollenspelen, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en groepsopdrachten.

Het voorbeeld van de leerkrachten en de ouders is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. De Kanjertraining, lessen en gesprekken hebben inmiddels hun meerwaarde al bewezen. Kinderen en leerkrachten spreken de zelfde kanjertaal. Natuurlijk wordt agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen niet geaccepteerd en kan in het ergste geval tot verwijdering van school leiden. Leerkrachten, ouders, opvoeders, leerlingen, bestuur en directie horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Belangrijke regels bij het hanteren van het pestprotocol.

"Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken."

Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.

Samenwerken zonder bemoeienissen:

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te lossen. Samen met de leerkracht(en) wordt naar een oplossing gezocht en wordt actie ondernomen.

Wat doen we als……

Er gesignaleerd wordt (door gepeste leerling zelf, ouders, andere leerling of leerkracht) dat een leerling wordt gepest?

 • De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en probeert samen met hen de pesterijen op de kanjer manier op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Tijdens de kanjerlessen merken we steeds vaker dat de leerlingen zelf heel goed weten wat er nodig is om een probleem op te lossen.
 • Bij herhaaldelijk pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest.
 • Bij pestgedrag worden de ouders (van pester en gepeste) op de hoogte gebracht van het pestgedrag.
 • Leerkracht(en) en ouders proberen ingoed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.

Wat als de leerkracht het idee heeft dat er sprake is van onderhuids pesten?

 • In zo’n geval stelt de leerkracht een algemeen probleem in de groep aan de orde om langs die weg bij het probleem in de klas te komen. De handleiding van de kanjertraining geeft hiervoor div. suggesties en tips. De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of externe deskundigen.
 • Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de kanjertrainer, schoolbegeleidingsdienst, schoolarts, GGD of schoolmaatschappelijk werk. Naast de pester (zwarte pet) en de gepeste (gele pet) kennen we de belangrijkste groep n.l. de meelopers/lachers (rode pet). Deze groep houdt die het pesten veelal in stand houdt.

Reden genoeg om deze ‘rode petjes’ inzicht in hun gedrag te geven. De kunst die de kanjertraining beheerst is om van deze rode petten, witte (kanjer) petten te maken. Dit zijn de kinderen (mensen) die opkomen voor zichzelf en de ander. Pas als dit is gelukt zal ook het stiekeme gedrag ophouden omdat de sociale interactie gezond wordt.

Adviezen aan……

De ouders van de gepeste kinderen:

 • Neem het probleem van uw kind serieus.
 • Gepest worden kan een grote impact hebben op uw kind. Ook nu zijn er veel volwassenen die nog dagelijks last hebben van het vroeger gepest zijn.
 • Pesten houdt niet na de basisschool op, zelfs in het bedrijfsleven wordt er door gepest.
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
 • Houdt de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
 • Pesten kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken , de leerkracht weet dan wat er speelt en kan in de groep pest gedrag eerder onderkennen.
 • Stimuleer uw kind dus om (evt. met een vriendje) naar de leerkracht te gaan.

De ouders van pesters:

 • Neem het probleem van uw kind serieus.
 • Ook het jaren lang pesten heeft grote impact op uw kind. Een kind dat veel pest kan het idee krijgen veel macht te hebben. Uit onderzoek blijkt dat pesters later een grotere kans hebben om crimineel gedrag te vertonen.
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet en leg de link naar de opdracht welke we vanuit het Woord van God hebben meegekregen.
 • Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
 • Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.
 • Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. Onze gezamenlijke taak is om dit snel de kop in te drukken.

De ouders van alle kinderen:

 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
 • Houdt rekening met de gevoelens van de ouders van zowel het gepeste kind als ook de gevoelens van de pester.
 • Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. Vraag uw kind wat het tijdens de kanjerlessen hierover heeft gehoord en geleerd.
 • Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Leer uw kind voor anderen op te komen (witte pet).
 • Leer uw kind voor zichzelf op te komen (witte pet).

De leerlingen, de leerkrachten en de ouders werken er gezamenlijk aan om dit sociale veiligheidsprotocol zo goed mogelijk uit te voeren en werken er aan om van de  Grondtoon een Kanjerschool te laten zijn.

Om het kanjerbeleid te borgen binnen school is er een Kanjercoördinator aangesteld, dit is Marenke Kroon. Tevens worden er 3x per jaar voor alle groepen vragenlijsten ingevuld en observaties gerapporteerd.