onmisbaar voor ons onderwijs

Net als in het reguliere onderwijs, is de participatie van ouders onmisbaar. Wij hebben een medezeggenschapsraad, een activiteitencommissie, een regiegroep ouderbetrokkenheid  een verkeerscommissie en klassenouders. Vanuit deze commissies - die grotendeels uit ouders bestaan - worden tal van zaken geïnitieerd.